Firma Jurajski Park Dinozaurów Strutyńska Łodej Spółka jawna otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu 

Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz podniesienie innowacyjności Jurajskiego Parku Dinozaurów poprzez dywersyfikację oferty.

Wartość projektu: 240 711,00 PLN
Dofinansowanie:   107 635,00 PLN